Posts Tagged With: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีรับ – ส่งมอบงานในตำแหน่งอธิการบดี

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีรับ – ส่งมอบงานในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีรศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ (ด้านซ้าย) ครบวาระ กับ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ (ด้านขวา) ผู้รับตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตโกสินทร์ แผนกบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตโกสินทร์ แผนกบริหารธุรกิจ

Advertisements
Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: ,, | ใส่ความเห็น

เด็กสื่อสารสร้างสรรค์ภาพถ่าย…สู่รางวัลใหญ่ระดับประเทศ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556 โดยจัดโครงการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 26 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจำนวน 6 หัวข้อ ภายใต้แนวคิด มุมมองที่สร้างสรรค์  เสียง องค์ประกอบสี สะพาน ผจญภัย อร่อย และสนุก อันดับ 3 เหรียญทองแดงเกียรติยศใน หัวข้อ “อร่อย” เป็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 นายพีรัชชัย เชื้อทอง จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในภาพที่ชื่อว่า “ผู้ชนะ” และเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอนที่ผ่านมา นายพีรัชชัย เชื้อทอง ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหรียญทองแดงเกียรติยศ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ และเงินรางวัล 5,000 บาท จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: ,, | ใส่ความเห็น

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)มอบหนังสือในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

 

นายชาญดำรง ณ นคร รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นตัวแทนอาจารย์และนักศึกษารับมอบหนังสือจากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมุด เขต 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จำนวนหนังสือที่นำมามอบให้ในครั้งนี้เป็นจำนวน 2,224 เล่ม
Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: ,, | ใส่ความเห็น

บลอกที่ WordPress.com .