พันธกิจ

  • จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและคุณธรรม
  • สร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
  • ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพเพิ่มขึ้น
  • ให้บริการทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจแก่ชุมชนและสังคม  ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล  ส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  • ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
  • เสริมสร้างศักยภาพของคณะบริหารธุรกิจและสาขาวิชา
Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: