การพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานสนับสนุน (การบริหารจัดการด้าน IT)

จากการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  “ราชมงคล…บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ”  เพื่อร่วมแลกเปลื่ยนความรู้ระหว่าง มทร.9 ทั้งแห่ง ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2555  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่ง มทร.ศรีวิชัยเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน CoP 7 การบริหารจัดการด้าน IT (สายสนับสนุนวิชาการ)  โดยสรุปจากการเสวนาเป็นหัวข้อดังนี้ 1) ที่มาของการนำระบบ IT เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ 2) ด้านกระบวนการดำเนินงาน 3) ผลสำเร็จจากการนำระบบ IT เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ 4) ปัญหา/อุปสรรค 5) ปัจจัยความสำเร็จ 6) IT ที่นำมาใช้ในระบบ  Mind Map

Advertisements
Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: ,, | ใส่ความเห็น

การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2556 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โล่รางวัล และเงินทุนการศึกษากว่า 58,000 บาท ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  มีการระดมความคิด การวางแผน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยพิธี เปิด-ปิด จัดขึ้นที่ ห้องประชุม 10301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ทั้งนี้การสร้างโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม เป็นรูปแบบหนึ่งของโครงสร้างจำลอง ที่ผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันจำต้องนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาเข้ามาออกแบบ และดำเนินการประกอบโครงสร้าง โดยกำหนดเป้าหมายให้โครงสร้างที่สร้างจะต้องสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด โดยมีระยะโก่งตัวของโครงสร้างไม่เกินที่กำหนดไว้ ทำให้เห็นถึงสภาวะการวิบัติจริงของโครงสร้าง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในด้านการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้าง โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเริ่มต้นจากการศึกษากฎ กติกาในการแข่งขัน ดำเนินการวางแผนงาน วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง วางแผนการก่อสร้างและก่อสร้างโครงสร้าง ตลอดจนมีการพิจารณาด้านความประหยัดในการใช้วัสดุ และระยะเวลาในการก่อสร้างเพื่อให้ได้ลักษณะรูปแบบของโครงสร้างที่มีเสถียรภาพ มั่นคง แข็งแรง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: ,, | ใส่ความเห็น

พิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จัดพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” ซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีสักการะ บูชา บริเวณศาลพระภูมิ และ ศาลตา-ยาย และ จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: ,, | ใส่ความเห็น

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีรับ – ส่งมอบงานในตำแหน่งอธิการบดี

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีรับ – ส่งมอบงานในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีรศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ (ด้านซ้าย) ครบวาระ กับ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ (ด้านขวา) ผู้รับตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตโกสินทร์ แผนกบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตโกสินทร์ แผนกบริหารธุรกิจ

Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: ,, | ใส่ความเห็น

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมงานโครงการ 9 ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 ที่มทร.กรุงเทพ

เมื่อวันที่  21 – 23 สิงหาคม  2556  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษานำทีมองค์การนักศึกษาเข้าร่วมงานโครงการ 9 ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยท่านดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมทร.กรุงเทพเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. ณ ลานโถง อาคาร 7 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ มทร.กรุงเทพ

         นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นของทูตวัฒนธรรม 9 มทร. ณ เวทีใหญ่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมีการบรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำกระบวนการ PDCA มาใช้ในกิจกรรม โครงการด้านวัฒนธรรม
Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: ,, | ใส่ความเห็น

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 “วันเกษียณ เวียนเกษม”

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการ 10 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อาจารย์สุกานดา ศรีไตรรัตน์ อาจารย์ศิริพร พุ่มพึ่งพุทธ อาจารย์อังคณา วงศ์สนิท อาจารย์ผาณิต ทรงประเสริฐ อาจารย์พิมพรรณ พุ่มแช่ม คุณทองดี คงระเบียบ คุณชุบ ผลเดช คุณวิเชียร ศรีชูรัตน์ คุณบุหงา ชื่นบาน ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิตในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดงาน“วันเกษียณ เวียนเกษม”เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ขึ้น ที่ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (รักษาการแทนนายกสภามทร.รัตนโกสินทร์) เป็นประธานในงานฯ  พร้อมกับเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 อีกด้วย

Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: ,, | ใส่ความเห็น

บริหารธุรกิจลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOA) กับ 10 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556  ผศ.รุจี พาสุกรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOA)

กับคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ และเศรษฐศาสตร์ จาก 10 มหาวิทยาลัย

คือ มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน มทร.พระนคร มทร.ธัญบุรี

มรภ.สงขลา ม.หาดใหญ่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

และม.ทักษิณ เพื่อจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26–28 มีนาคม 2557 ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: ,, | ใส่ความเห็น

เด็กสื่อสารสร้างสรรค์ภาพถ่าย…สู่รางวัลใหญ่ระดับประเทศ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556 โดยจัดโครงการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 26 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจำนวน 6 หัวข้อ ภายใต้แนวคิด มุมมองที่สร้างสรรค์  เสียง องค์ประกอบสี สะพาน ผจญภัย อร่อย และสนุก อันดับ 3 เหรียญทองแดงเกียรติยศใน หัวข้อ “อร่อย” เป็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 นายพีรัชชัย เชื้อทอง จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในภาพที่ชื่อว่า “ผู้ชนะ” และเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอนที่ผ่านมา นายพีรัชชัย เชื้อทอง ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เหรียญทองแดงเกียรติยศ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ และเงินรางวัล 5,000 บาท จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: ,, | ใส่ความเห็น

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)มอบหนังสือในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

 

นายชาญดำรง ณ นคร รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นตัวแทนอาจารย์และนักศึกษารับมอบหนังสือจากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมุด เขต 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จำนวนหนังสือที่นำมามอบให้ในครั้งนี้เป็นจำนวน 2,224 เล่ม
Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: ,, | ใส่ความเห็น

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 12 กลุ่ม : 25 สิงหาคม 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ” จัดทำกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 12 กลุ่มเรื่อง เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี2557 ดังนี้  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)
1. ข้าวเพื่อการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม

2. มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่า

3. ยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้

4. ปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต

5. การเพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ำตาล

6. สมุนไพรไทย

7. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้

8. โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุนการผลิต

9. สานเกลียวคู่นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย

10. สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

11. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

12. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

13. การแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มประสิทธิภาพ (จะประกาศกรอบการวิจัยในเดือน กันยายน 2556 )

อ่านเพิ่มเติม

 

Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: | ใส่ความเห็น

บลอกที่ WordPress.com .